Glu Mobile

GGV资本投资组合

Glu Mobile

移动端免费游戏的全球开发商和出版商

2007年3月首次公开发行募集资金(纳斯达克:GLUU)

CEO: Niccolo de Masi

地点:加州圣马特奥

下一篇 »